Loading... Loading...

שימור במיטבו הוא דו שיח של העבר עם ההווה במבט הדדי לעתיד.

בניינים ואתרים לשימור הם בעלי ערך היסטורי, תרבותי וכלכלי עצום. הפעילות שלנו בתחום מאפשרת לנו עבודה שותפת אל מול אתגרים אדריכליים, תיעודיים ובירוקרטיים. עבודה בתחומי השימור והמורשת דורשת מומחיות גבוהה ורגישות בלתי נגמרת. יש לנו ניסיון רב בעבודה במגוון רחב של פרויקטים לשימור ברחבי הארץ כדוגמת תל אביב, יפו, חיפה, הרצליה, רמת גן, ראשון לציון ועוד.  העיסוק בתחום כולל:

תכנון מבנים לשימור – ליווי אדריכלי מלא מאלף עד תו של תהליך השיקום.
מהשלב המחקרי בהכנת תיק התיעוד ועד להשלמת עבודות הבניה והשחזור, לרבות מיצוי זכויות, תוספת קומות, נגישות המבנה והתאמת המבנה לתקופה הנוכחית.

יעוץ בפרויקטים בשימור – מתן ייעוץ ליזמים ומוסדות ציבוריים במסלול התיעוד והרישוי של מבנים ומתחמים לשימור.

תיקי תיעוד – הפקת תיקי תיעוד מקצועיים לרשויות כנדרש על פי התוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה. אנחנו עוסקים בהפקת תיקי תיעוד למבנים ומתחמים לשימור. תיקי התיעוד נדרשים על ידי העיריות כתנאי ליישום תכניות והיתרים באזורים ומבנים המוגדרים לשימור. תיק התיעוד כולל ניתוח ערכים מבניים, היסטוריים, תרבותיים והנדסיים ומהווה עוגן לכל פעולה שתתבצע באזור המיועד לשימור.


שימור – למה זה חשוב?

בשנים האחרונות הולך ומתפתח תחום השימור בארץ ומוצא את מקומו כמקום מפגש בין עשייה לבין חשיבהמקום מפגש זה מאגד תחתיו את תהליכי התכנון ההתיישבותי (הפיסי) בישראל יד ביד עם הפיתוח הכלכליהחינוכי והתרבותי המקומייםמבחינה זוהולכת מדינת ישראל בעקבות העולם המפותח המודע לחשיבותו התרבותית וההיסטורית של השימור מזה שנים רבותהתפתחותו של תחום השימור בארץ והשינוי התפיסתי, לו אנו עדים בדור האחרון, חל הודות לשני תהליכים עיקריים: 

  • התהליך הראשון הינו ההכרה ההולכת וגוברת בחשיבותה האוניברסלית של המורשת הבנויה לא רק מהיבטים תרבותיים וההיסטוריים אלא גם   כ"משאב" בעל פוטנציאל תיירותי וכלכלי. 
  • התהליך השני הינו האיום על אופיו של הנוף התרבותי בישראל כתוצאה מתהליכי הפיתוח והבינוי המואץ, אשר גרמו בחלק מן המקומות בארץ למחיקה בלתי הפיכה של ציוני דרך היסטוריים. 

תהליכי שינוי אלו המריצו גופים רבים להעביר את הדיון בנושא השימור בארץ מפורומים מקצועיים סגורים לדיון פתוח גם בפורומים ציבוריים, ובכך תרמו משמעותית להגברת המודעות הציבורית בנושא זה ואף קידמו התארגנות מערכתית לשינוי גם במישור החוקתי הלאומי באמצעות חקיקת התוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה.

תיקי תיעוד נבחרים -תיעוד מתחמים ומבנים לשימור